Miljøvinneren ved Oslo S

Å rehabilitere fremfor å bygge nytt reduserer CO2-utslippene med 85 prosent. Her er hvorfor Tollgaarden egner seg så godt for deg som ønsker et mer gunstig klimaregnskap.

Entra har siden 2010 jobbet aktivt med å minske klimafotavtrykket fra egen eiendomsportefølje. Det har gitt betydelige resultater i form av energisparing i drift, og positive finansielle ringvirkninger.
Erfaringene er samlet i en beste praksis, som særlig har kommet Tollgaarden til gode. Bygget i Schweigaards gate 15 er en av Oslos mest ærverdige. I 2023 skal nye leietakere flytte inn i det som beskrives som «slottet ved Oslo S».

- Leietakere som vurderer Tollgaarden skal være trygge på at bygget holder en høy miljøstandard og er en særdeles bærekraftig eiendom, sier miljøsjef i Entra, Trond Simonsen.  

- Eiendommen blir som ny med helt moderne kvaliteter, men sammenlignet med å bygge tilsvarende eiendom nytt gir dette prosjektet et vesentlig lavere fotavtrykk. Dette er bærekraft i beste praksis, fortsetter han.

Når Tollgaarden er ferdig rehabilitert vil det ha klassifiseringen BREEAM in use excellent.

 

Beliggenhet som er bra for miljøet

Leietakere som flytter inn i Tollgaarden er særlig glad for plasseringen. Nærheten til Oslo S, buss, t-bane og trikk gjør at transport til og fra kontorbygget vil skje på en miljøvennlig måte.

- I Tollgaarden skal det parkeres sykler, ikke biler, sier Simonsen.

For Entra har også avfallssortering en sentral plassering i miljøstrategien. Minst seks ulike avfallsfraksjoner skal sorteres, og under 30 prosent av alt avfall skal være restavfall. Dette tallet er svært lavt, og prosentandelen skal gradvis bli mindre.

- Restavfallet går for så vidt til energigjenvinning, men materialgjenvinning er alltid bedre. Det at avfallet kan bli til nye produkter er det som har best effekt på klimaet, sier Simonsen.

Alt og alle måles på miljø

Sammen med lønnsomhet og kundekvalitet, er miljø et av de punktene som alle ansatte i Entra måles på.

- Miljøfokus er strategisk viktig, og lønnsomt. Vi har flere og flere grønne bygg, som gir oss mulighet til å hente inn penger gjennom grønne obligasjoner og grønne lån. Siden 60 prosent av lånene våre er grønne, får vi bedre betingelser på finanseringen, sier Simonsen.

- I tidlig fase så planlegger vi miljøytelser gjennom sertifiseringer. Vi setter mål for ombruk, for å finne ut hvor mye materialer som skal ombrukes. Vi har også et klimaregnskap for prosjektet, fortsetter han.

- Hvorfor er det viktig?

- Med et klimagassregnskap vet vi hvor store utslippene er, vi måler utslipp fra materialene, og energibruk i driftsperioden. Det er først når du har gjort disse beregningene du kan sette inn tiltakene som virkelig monner. Ombruk er en av de viktigste innsatsene, sier Simonsen.

 

Sparer 7,9 tusen tonn CO2-ekvivalenter

Det er en etablert sannhet at gjenbruk av bygg alltid er mer miljøvennlig enn å bygge nytt. Tollgaarden får en særlig stor besparelse ved at man slipper ny fundamentering, som gjerne står for 25 prosent av samlede utslipp.

- Det å rehabilitere stedet for å bygge et nytt bygg i samme størrelse gjør at vi sparer 7,9 tusen tonn CO2-ekvivalenter. Negativ konsekvens reduseres med 85 prosent, sier Simonsen.

Særlig viktig er også det som spares på produksjonen og transport av nye materialer, der ombruk av materialer spiller en viktig rolle. Noe skal brukes på nytt i Tollgaarden, og en del gikk til til Entras ombruksprosjekt i Kristian August gate 13.

- I Tollgaarden er det først og fremst originale dører som brukes på nytt, men vi har tatt vare på alt fra himlingsplater, nødstrømsaggregat, dataskap, pumper, ventiler og maskiner som var i bygget før vi startet arbeidet, sier Simonsen.

 

En god miljøfølelse for leietakerne

- I Entra satte vi i 2018 som mål å komme ned på 135 kilowattimer per kvadrat per år i våre bygg. I 2020 oppnådde vi et energiforbruk på bare 130 kilowattimer per kvadrat, sammenlignet med et bransjesnitt på 179, sier Simonsen.

I Tollgaarden skal energiforbruket reduseres med 35 prosent sammenlignet med slik bygget sto før rehabilitering. Det er blant annet investert i førsteklasses styringssystemer for å skape det gode inneklimaet, og for å holde energiforbruket nede.

- Styringssystemene er tilgjengelige på nett. Dermed kan våre driftsansatte og kundesenteret utbedre og følge opp energiforbruk uten å være til stede i bygget, forteller miljøsjefen.

Miljøsjefen mener det vil være en god følelse for leietakerne å vite at man har brukt mindre materialer enn ved et nybygg, og at strømforbruket holdes nede.  

- I tillegg så får man flytte inn i et bygg som har en historie, og som har en sjarm og et miljø som man neppe klarer å gjenskape i et nybygg, sier Simonsen.